Ban lãnh đạo


 

BAN LÃNH ĐẠO

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HƯNG THỊNH

  

1. Ông: Đặng Minh Vũ   

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

     

 

         

             2. Ông: PHẠM DUY KHÁNH 

            Chức vụ:Phó tổng giám đốc

             3. Ông: ĐẶNG KHÁNH THÁI 

         Chức vụ: Phó tổng giám đốc

          4. Ông: NGUYỄN VĂN CHÍN

             Chức vụ: Trợ lý chủ tịch HĐQT