Văn hóa doanh nghiệp

Tinh thần gìn giữ truyền thống, sạch sẽ, thói quen tôn trọng người khác, ý thức tập thể… là những đức tính của người dân Nhật Bản khiến các quốc gia khác nể phục.
Căn cứ Bộ Luật Lao Động của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 23 tháng 06 năm 1994 ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao Động có hiệu lực từ ngày 01/05/2013; - Căn cứ Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/04/2003 của Chính phủ...